Marchers meninger

Tanker om tilværelsen, som den ser ud fra et nordjysk fiskerhus

Det gælder ikke om at vinde, men om at … blive nummer to.

På sådan en dag hvor danskerne skal i stemmeboksene for at vælge medlemmer til byrådene i landets 98 kommuner, får jeg lyst til at fortælle en historie om et andet lokalvalg, jeg engang oplevede på tæt hold.

SRP

Sammen med Pom Hoeun fra SRP. Få dage efter valget blev en af hendes partikammerater skudt og alvorligt såret få meter fra hendes hus.

Det var i marts 2002, da fem millioner cambodjanere for første gang skulle stemme til et demokratisk lokalvalg. Cambodja var på det tidspunkt et land mærket af flere årtiers borgerkrig, kaos, korruption, diktatur og folkemord, men cambodjanerne var alligevel ret gode til det der med at føre valgkamp og gå til stemmeurnerne. Ved de to parlamentsvalg i 1993 og 1998 havde stemmeprocenten været over 80.

Desværre var cambodjanerne også ret gode til politisk vold, altså mord, overfald, trusler og anden forfølgelse mod dem, der dristede sig til at stemme på andre end ministerpræsident Hun Sens CPP-parti. Og derfor var landet næsten sort af diverse valgobservatører og –monitorer fra ind- og udland i ugerne op til kommunalvalget. Personligt havde jeg fornøjelsen af at være FN-monitor i den notorisk mest politisk voldelige del af landet, nemlig Hun Sens hjemprovins, Kompong Cham.

I Kompong Cham havde vi pæn stabel sager om mord, mordforsøg, overfald, trusler og voldtægt, og især i en bestemt kommune, Tbong Khmum, halvvejs ude ved den vietnamesiske grænse gik det hårdt for sig. Nabokommunen, Ancheum, havde ved de tidligere parlamentsvalg også været hårdt ramt af politiske forfølgelse, men underligt nok havde vi i denne omgang ikke fået en eneste henvendelse fra kommunens royalistiske oppositionsfolk.

Funcinpec

En vigtig ingrediens i valgkampagner hos Funcinpec-partiet var hvide T-shirts og kasketter med partilogo på.

Det virkede en anelse mistænkeligt, så en dag kørte vi ud og opsøgte de lokale repræsentanter for Funcinpec-partiet i Ancheum. Da vi fandt dem – 10-12 stykker – i en mindre landsby et godt stykke fra landevejen, var de i fuld færd med at holde valgkampagne. Det vil sige, at de hang ud på bambusgulvet i et af partimedlemmernes huse iført hvide T-shirts og kasketter med Funcinpec-logo, mens en ghettoblaster udenfor blæste musik og båndede bidder af partiledertaler ud i de omgivende bananpalmer.

Vi blev budt indenfor og fik en snak med dem om, hvordan valgkampen skred frem, og hvordan det ellers gik i hverdagen. Nej nej, de havde skam ikke oplevet nogen problemer eller politisk forfølgelse, lød beskeden. Overhovedet ikke. Alt var godt og roligt.

Efter en god times konfereren følte vi os overbevist om, at forholdene i Ancheum var så ideelle, som de overhovedet kunne være. Så vi tog høfligt afsked og ønskede dem held og lykke med at vinde valget.

Så begyndte de pludselig alle sammen at tale højlydt i munden på hinanden – flere af dem med vidt opspilede eller ligefrem skræmte øjne.

Nej, nej, nej, de skulle så sandelig ikke vinde noget som helst valg, ellers mange tak, lød det så hele raden rundt. De ville helst bare blive nummer to. Helt seriøst. For som en af dem sagde:

Sunset Breakdown

På vej hjem i Cambodjas ældste FN-bil. Den var holdt sammen af ståltråd og gaffatape og brød konstant sammen – som her.

”Hvis vi vinder valget, så kommer de og banker os og stjæler vores køer og voldtager vores døtre og stikker ild på vores huse. Det var i hvert fald, hvad der skete de sidste gange, Funcinpec vandt valget her i Ancheum”.

Og det havde han fuldstændig ret i. Vi havde stadig flere sager fra 1993 og 1998 liggende hjemme på kontoret, og ikke så få af dem var fra Ancheum.

Så hvem siger, at kommunalpolitik er kedeligt og ikke kan være beskidt og dramatisk? I Cambodja er det i hvert fald. Godt vores hjemlige kommunalpolitikere kun skal ud og slås om poster og ben i de natlige konstitueringer og ikke for liv og lemmer.

PS De fik deres ønske opfyldt, Funcinpec’erne i Ancheum. Partiet blev kun nummer to efter ministerpræsidentens CPP-parti, så ingen Funcinpec’ere kom til skade, og alle beholdt deres køer, døtre og huse.

Single Post Navigation

One thought on “Det gælder ikke om at vinde, men om at … blive nummer to.

 1. It isn’t about winning, but about … coming second.

  On this day when Danes go to vote for members of the local councils in our 98 communes I feel like telling a story about another local election that I once experienced.

  It was in March 2002 when five million Cambodians for the first time ever were due to vote in a democratic commune election. At the time, Cambodia was still a country marked by decades of war, chaos, corruption, dictatorship and genocide. Nevertheless the Cambodians were quite good at disciplines such as voting and campaigning. At the two national elections voter turnout had been above 80 percent.

  Unfortunately the Cambodians were also really good at political violence – murder, assault, threats and other intimation against those who dared vote for any other parties than Prime Minister Hun Sen’s CPP-party. Therefore the country was crawling with various election observers and monitors from all over the world during the weeks leading up to the commune election. Personally I had the pleasure of working as UN-monitor in the notorically most violent part of the country, namely Hun Sen’s home province, Kompong Cham.

  In Kompong Cham we had quite a pile of cases concerning killings, attempted killings, assault, threats and rape, and especially in one commune, Tbong Khmum, halfway out to the Vietnamese border, things were particularly hot. At the previous parliamentary elections, the neighbouring commune, Ancheum, had also been hard hit by political intimidation, but strangely enough, this time around we hadn’t had a single complaint from the royalist opposition there.

  It did seem a bit strange, so one day we drove out and looked up the local candidate for the royalist Funcinpec-party in Ancheum. When we found them – 10 or 12 all together – in a smaller village quite some distance from the main road they were busy campaigning. Meaning they all sat around on the bamboo floor in a party member’s house wearing white T-shirts and baseball caps with the Funcinpec logo, while a tape recorder outside blasted music and snippets of party leader speeches out into the surrounding banana palms.

  We were welcomed inside and had a thorough talk about how the campaign progressed and how daily life was going. No, no, they said, they hadn’t experienced any problems or political intimidation at all. All was well and fine in Ancheum.

  After about an hour of talking we figures that things in Ancheum were as good as they could get. So we politely said goodbye and wished them good luck with winning the election.

  Immediately they all started talking loudly at the same time – several of them with widely open or even scared eyes.

  No, no, no, they weren’t intending to win any election at all, thank you very much, they all shouted. They really just wanted to come second. Really. Because, like one of them said:

  “If we win the election, they will come and beat us up and steal our cows and rape our daughters and burn down our houses. At least that’s what happened the last times when Funcinpec won the election in Ancheum”.

  And he was absolutely right. We still had several cases from 1993 and 1998 at the office, and a fair amount of them was from Ancheum.

  So who says local politics is boring and can’t be dirty and dramatic. In Cambodia it certainly is. Good thing our domestic commune politicians only have to fight for positions and board posts in the nightly negotiations when the votes have been counted.

  PS They got it the way they wanted it, the Funcinpec’ers in Ancheum. The party came second after the Prime Minister’s CPP-party, so no Funcinpec’er got hurt and everybody kept their cows, daughters and houses.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: